UNDANTAG FÖRLAG

etablerat 2008

Undantag Förlags verksamhet kretsar huvudsakligen kring konst, med tvärdisciplinära referenser till bland annat lingvistik, sociologi, ekonomi, filosofi och juridik.

Förlaget publicerar befintliga eller nya verk, utifrån begreppen förlag och undantag - som situation, fenomen, plattform. Förhållningssättet till dessa teman varierar dock mellan såväl de olika upphovspersonerna som deras bidrag. Det sker en växelverkan mellan de olika verken och förlaget där förlagsbegreppet kan verka lösas upp. Ett verk kan till exempel gestaltas som en samling av filmer på youtube eller bildspel direkt på förlagets hemsida istället för att nödvändigtvis sluta som en trycksak. Vi ser förlaget som en möjlighet att belysa undantaget och delta i en dialog om dess existens och funktion i samhället.

Vår självdesignerade uppgift på Undantag Förlag är att publicera och tillgängliggöra dessa verk. Med hjälp av COPYCOPY och print-on-demand erbjuder vi böcker som inte nödvändigtvis måste existera.